آمارهای ثبتی مبنا

ثبت پایه جمعیت عشایر کوچنده کشور