آمارهای ثبتی مبنا

سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی مبنا سال 1405