آمارهای ثبتی مبنا

تعداد خانوار و جمعیت عشایر ییلاقی استان فارس به تفکیک شهرستان-تیر1400