آمارهای ثبتی مبنا

تعداد خانوار و جمعیت عشایر قشلاقی کل کشور به تفکیک استان-تیر1400