آمارهای ثبتی مبنا

تعداد خانوار و جمعیت عشایر ییلاقی کل کشور به تفکیک استان-تیر 1400