تلفن ها

تلفن خانه مركزي : 5-2-32290931

حوزه ریاست سازمان: 32290933

معاونت هماهنگی برنامه و بودجه : 32272440

معاونت آمار و اطلاعات : 32284728

معاونت آمار و اطلاعات : 32283009

مديريت اداري، مالي و پشتيباني : 32283007

مديريت نظام فني و اجرايي : 32273930

مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري : 32284323

آدرس ها

پست الکترونیکی : info@mpo-fr.ir

کد پستی سازمان : 75999-71466

نشانی: فارس، شیراز، چهار راه حافظیه