حساب های منطقه ای

ارزش افزوده بخشهای عمده اقتصادی و تولید ناخالص داخلی سالهای 1390 لغایت 1398 استان فارس و کشور