حساب های منطقه ای

ارزش افزوده بخش ها و فعالیت های اقتصادی استان فارس و کشورطی سالهای 1390 لغایت 1397