حساب های منطقه ای

نرخ رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده رشته فعاليت‌هاي اقتصادي فارس و كشور به قيمت‌هاي ثابت سالهای 90-97