گزارشات/انتشارات سازمان

رتبه بندی استان های کشور بر مبنای تغییرات شاخص های عمده ی نیروی کار در دوره 1394-1397 با استفاده از روش تاپسیس