گزارشات/انتشارات سازمان

بررسی شاخص های عمده بازار کار استان فارس و کشور طی سالهای 1392 لغایت 1400